Α. Γενικά

1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε Χρήστη ο οποίος περιηγείται στην Ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου “atrionartgifts.com”, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).
2. Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη σε όλους τους Χρήστες της, σε σημείο που κατά την αντίληψη και πείρα του μέσου ανθρώπου συνηθίζεται, ήτοι στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας, δια του υπερσυνδέσμου “http://atrionartgifts.com/el/terms-and-conditions/”, με διακριτικό όνομα “Όροι χρήσης ιστοσελίδας”.
3. Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης και προβολής της “ATRION ART GIFTS” (Εταιρίας) και περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και την οργάνωση αυτής.

Β. Ειδικότερες Ευθύνες & Υποχρεώσεις του Χρήστη

1. Πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων του Χρήστη όπως συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ανωτέρω, ο κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε ζημία και βλάβη που θα υποστεί η τελευταία εξαιτίας δόλιας ή βαριάς αμελούς συμπεριφοράς του πρώτου, να της καταβάλει κάθε τι που θα διαταχθεί δικαστικά ή θα συμβιβαστεί εξωδικαστικά να καταβάλλει σε τρίτα πρόσωπα εξαιτίας δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς του Χρήστη. Η παρούσα ρήτρα δικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται και υπέρ κάθε άλλου προσώπου, φυσικού η νομικού, που είναι εργαζόμενος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή εν γένει προστηθείς της Εταιρίας.
2. Ειδικά για τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και να πλοηγείται σε αυτήν όπως η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη απαιτούν, να μην παραβιάζει αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας την γενική υποχρέωση τήρησης ηθικής και δεοντολογίας των Χρηστών του Διαδικτύου, να μην επιχειρεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενείται η ιστοσελίδα ή στο επίπεδο της Διαχείρισης αυτού, να μην δημιουργεί τεχνητή κίνηση στο διακομιστή και εν γένει να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει την Ιστοσελίδα εκτός λειτουργίας, ή να υποβαθμίσει το χρόνο απόκρισής της, ή την ταχύτητά της, ή τη διασύνδεσή της με τη βάση δεδομένων της, η να διακινδυνεύσει τα ανωτέρω, είτε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) είτε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), είτε δια κάθε σήμερα γνωστού ή και άγνωστου τρόπου θα μπορούσε αιτιωδώς να επιτευχθεί ή να διακινδυνευθεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.
3. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά:
α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά,
β) το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι),
γ) ότι η Ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
4. Ο κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην Ιστοσελίδα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των Χρηστών. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρία γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της Ιστοσελίδας, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση του και την ανάκτηση του περιεχομένου του.
5. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) της ιστοσελίδας για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση του.

Γ. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η Ιστοσελίδα, για την εν γένει λειτουργία της και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού της Ιστοσελίδας και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του χρήστη.
2. Ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην Ιστοσελίδα.
3. Ο Χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να πλοηγηθεί στην Ιστοσελίδα, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

Δ. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, είτε δια των απεικονίσεων Προϊόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα της παρούσας Ιστοσελίδας, αποτελούν βιομηχανική & Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας.
2. Η Εταιρία είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την έννοια του εφαρμοζόμενου εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ονομασία και το λογότυπο αυτού “ATRION.ART.GIFTS”, το λογότυπο απεικόνισης της ονομασίας, κλπ.
3. Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση – εξαγωγή εικόνων από την Ιστοσελίδα, είτε αφορούν Προϊόντα, είτε δομικά γραφικά της παρουσίασης της μορφής της Ιστοσελίδας στους χρήστες, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
4. Επί των κειμένων και φωτογραφιών που αναρτώνται και ενσωματώνονται στην Ιστοσελίδα, η Εταιρία ως μοναδική δημιουργός ή αποκλειστική δικαιούχος τους, φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Μερική ή καθολική αναδημοσίευση μόνο των κειμένων στο διαδίκτυο ή σε άλλο έγγραφο επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, έμμεσους ή άμεσους, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλοίωση στο περιεχόμενο εκάστου κειμένου και με την υποχρέωση παράθεσης αναφοράς στην πηγή, δηλαδή την Ιστοσελίδα “atrionartgifts.com”. Κάθε άλλου είδους χρήση των κειμένων αυτών επιτρέπεται μόνον με ρητή έγγραφη ειδικότερη συμφωνία της Εταιρίας.
6. Ο ως άνω τρόπος διάθεσης του περιεχομένου εφαρμόζεται μόνο ως προς τα κείμενα των ενοτήτων του ιστολογίου (δεν περιλαμβάνει και τις εικόνες) και τελεί σε εκούσιο περιορισμό των εκ του Ν.2121/1993 δικαιωμάτων και αποτυπώνεται νομικά στο ακριβές περιεχόμενο της άδειας Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece (CC BY-NC-ND 3.0 GR) [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.en_US] .
7. Oυδεμία άλλη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό επιτρέπεται χωρίς τη συναίνεση της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω, πλην των διαθέσιμων στην παρούσα Ιστοσελίδα μεθόδων αναδημοσίευσης σε κοινωνικά δίκτυα, με αυτόματη αντιγραφή του περιεχομένου, του υπερσυνδέσμου που παραπέμπει σε αυτό ή με ροές ειδήσεων (RSS). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ενεργοποιημένη δυνατότητα αυτόματης κατά τα ανωτέρω αναδημοσίευσης – κοινοποίησης, τεκμαίρεται η απαγόρευση της δικαιούχου Εταιρίας προς τούτο.

Ε. Τελικές Διατάξεις

1. Η Σύμβαση τίθεται στους Χρήστες “όπως είναι”. Η δήλωση βούλησης του Χρήστη με περιεχόμενο την αποδοχή της συνίσταται στην πλοήγηση στην Ιστοσελίδα (browse wrap). Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή της Σύμβασης δεν χωρεί.
2. Άρνηση αποδοχής της Σύμβασης συνεπάγεται την υποχρέωση των Χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της (φυλλομέτρηση – πλοήγηση) και να μην υποβάλλουν καμία παραγγελία προς σύναψη σύμβασης πώλησης.
3. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και κάθε σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των Χρήστη και της Εταιρίας δια της Ιστοσελίδος, τα μέρη συμφωνούν από σήμερα να προσφύγουν στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το Ν. 3898/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010): “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”, όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012). Εφόσον δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί η διαφορά, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις της παρούσας κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο της Σύμβασης.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση είναι σε ισχύ και καταλαμβάνει όλα τα θέματα που ρυθμίζει από 01 Ιουνίου 2015 και εφεξής, ενώ καταργεί και υπερισχύει για το μέλλον κάθε προηγούμενης.